Last Login: 20-Aug-2019

Nafisa Shaikh

AM - HR at Hurix Digital Pvt Ltd, Mumbai Suburbs

https://www.hirist.com/r/64796-nafisa-shaikh

Jobs posted